Cơ cấu tổ chức

30/12/2019
Trung tâm Giáo dục Quốc tế là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc trường Đại học Hồng Đức, Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại kho bạc Nhà nước và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Trung tâm có Ban Giám đốc và các chuyên viên phụ trách từng lĩnh vực và mảng công tác khác nhau:

I. BAN GIÁM ĐỐC 

1. Q. Giám đốc: ThS. Lê Quang Hùng  - Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, tài chính, hợp tác quốc tế và tư vấn du học, Quản lý Đào tạo, đề án dự án.

2. Phó Giám đốc: ThS. Trịnh Thanh Sơn - Phụ trách công tác Hành chính, quản trị vật tư thiết bị.

II. CÁC CHUYÊN VIÊN

1. Chuyên viên Hành chính, phụ trách Kế toán: ThS. Nguyễn Thị Hằng

2. Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh và phát triển các chương trình đào tạo: ThS. Lê Thị Bích Hằng.

3. Chuyên viên Quản lý đào tạo: ThS. Nguyễn Thị Thanh Tân.

4. Chuyên viên Hợp tác quốc tế và tư vấn du học: ThS. Nguyễn Thị Huệ.

5. Chuyên viên Liên kết đào tạo: ThS. Đỗ Ngọc Mai.