Tầm nhìn và sứ mạng

30/12/2019

1. Sứ mạng

 

Trung tâm Giáo dục quốc tế , Trường Đại học Hồng Đức có sứ mạng thiết kế và cung cấp các chương trình đào tạo tiếng Anh chuẩn quốc tế, xúc tiến đầu tư các chương trình hợp tác liên kết giáo dục đào tạo và NCKH, trao đổi cán bộ giảng viên sinh viên có yếu tố nước ngoài.

2. Các giá trị cốt lõi

Chất lượng – Hiệu quả - Chuyên nghiệp – Hội nhập

3. Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trung tâm Giáo dục quốc tế Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy trong các chương trình đào tạo và kiểm định năng lực ngoại ngữ; có uy tín trong xúc tiến và tổ chức triển khai các hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thế mạnh của nhà trường.

 

4. Phương châm

- Chất lượng, hiệu quả là yếu tố quyết định cho sự mở rộng, hợp tác, phát triển và cạnh tranh.

- Phục vụ các mục tiêu kinh tế-xã hội, phù hợp với nhu cầu chung của cả nước, khu vực và Thanh Hoá.

- Phát huy năng lực cán bộ viên chức theo bộ tiêu chí văn hóa Trung tâm trong mọi hoạt động, lấy lợi ích của học sinh sinh viên học viên là lợi ích của  Trung tâm.

5. Mục tiêu chiến lược

Xây dựng Trung tâm là cơ sở đào tạo quốc tế có uy tín của Trường Đại học Hồng Đức. Góp phần xây dựng trường có một số ngành đạt chuẩn quốc tế; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nước.