Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế

05/09/2023

 

Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202310/Images/z4795109965520-126beae72c9ad8ea7eb549229e63c016-20231025055115-e.jpg 

 

 

 

TS. Nguyễn Hữu Quyết

 Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ email: nguyenhuuquyet@hdu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc; chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng Nhà Trường, Hiệu trưởng Trường Đại Học Hồng Đức về mọi hoạt động của Trung tâm;

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Tham mưu cho Nhà trường về hợp tác quốc tế trong đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ; công tác tổ chức cán bộ; tài chính, kế toán; liên kết hợp tác trong nước; hội nghị, hội thảo; hợp tác quốc tế; quản trị vật tư, thiết bị; thi đua, khen thưởng;

- Trực và giải quyết các công việc của Trung tâm theo lịch phân công tuần;

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch theo tuần, theo tháng của các bộ phận chức năng trong Trung tâm.

 

Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202310/Images/z4795109973452-0da1f2e2587cd170b7fe75fd8cda4525-20231025055116-e.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 ThS. Lê Quang Hùng

Chức vụ: Phó Giám Đốc - Bí thư chi bộ

  Địa chỉ email: lequanghung@hdu.edu.vn 

 

      - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc tế về mọi hoạt động đã được Giám đốc phân công;
      - Trực và giải quyết các công việc của Trung tâm theo lịch phân công tuần;
      - Thực hiện các công việc đã được phân công phụ trách; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch theo tuần (mảng công việc đã được phân công) của các bộ phận chức năng trong Trung tâm trước khi các bộ báo cáo Giám đốc theo lịch phân công tuần;
      - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo; chương trình IELTS; đảm bảo chất lượng; khảo thí; các dự án về đào tạo; Công đoàn.