Tầm nhìn và sứ mạng

30/12/2019

Quan điểm phát triển

      1. Kiên định thực hiện triết lý “Trách nhiệm, cơ hội và giá trị”: Mỗi viên chức, người lao động của Trung tâm có trách nhiệm, tâm huyết để làm tốt công việc, tạo cơ hội phát triển cho bản thân và người khác nhằm chung sức tạo dựng giá trị cho Nhà trường, địa phương và cộng đồng.

      2. Phát triển bền vững theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho Nhà trường về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ; thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án của tỉnh và liên kết quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, phục vụ cộng đồng.

Sứ mệnh, tầm nhìn, và giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

      Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức đóng góp vào sự phát triển và hội nhập của Nhà trường, nâng cao vị thế của tỉnh Thanh Hóa thông qua việc mở rộng hợp tác quốc tế về lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NCKH và chuyển giao công nghệ; thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn quốc tế về ngoại ngữ và một số lĩnh vực có liên quan.

Tầm nhìn

      Đến năm 2030, Trung tâm Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức trở thành đơn vị có uy tín trong và ngoài nước về liên kết quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nước.

Giá trị cốt lõi

      - Đổi mới sáng tạo (Innovation)

      - Trách nhiệm (Accountability)

      - Hợp tác (Collaboration)

      - Phát triển (Development)

Khẩu hiệu hành động

      Cùng nhau kiến tạo cơ hội! (Creating Opportunities Together!)