Thông tin cán bộ giảng viên

30/12/2019

Họ và tên:

Nguyễn Hữu Quyết

Ngày sinh:

14/9/1979

Giới tính:

Nam

Điện thoại:

0943430888

Email:

nguyenhuuquyet@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức vụ:

Giám đốc

Quê quán:

Sầm Sơn, Thanh Hóa

 

Họ và tên:

Lê Quang Hùng

Ngày sinh:

02/11/1978

Giới tính:

Nam

Điện thoại:

0918342088

Email:

lequanghung@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Chức vụ:

Phó Giám đốc

Quê quán:

Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thanh Tân

Ngày sinh:

22/11/1976

Giới tính:

Nữ

Điện thoại:

0915279343

Email:

nguyenthithanhtan@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Chức vụ:

Giáo viên

Quê quán:

Thành phố Thanh Hóa

 

Họ và tên:

Đỗ Thị Sen

Ngày sinh:

10/3/1981

Giới tính:

Nữ

Điện thoại:

0987423623

Email:

dothisen@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ 

Chức vụ:

Giáo viên

Quê quán:

Nông Cống, Thanh Hóa

 

Họ và tên:

Lê Thị Bích Hằng

Ngày sinh:

06/12/1980

Giới tính:

Nữ

Điện thoại:

0918045368

Email:

lethibichhang@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Chức vụ:

Chuyên viên

Quê quán:

Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa

 

Họ và tên:

Đỗ Ngọc Mai

Ngày sinh:

08/3/1989

Giới tính:

Nữ

Điện thoại:

0979456977

Email:

dongocmai@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ 

Chức vụ:

Chuyên viên

Quê quán:

Đông Sơn, Thanh Hóa

 

Họ và tên:

Hà Thị Huệ

Ngày sinh:

06/5/1993

Giới tính:

Nữ

Điện thoại:

0982122838

Email:

Hathihue@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Chức vụ:

Chuyên viên

Quê quán:

Hoằng Hóa, Thanh Hóa