Lịch sử hình thành

30/12/2019

Trung tâm Giáo dục Quốc tế là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc trường Đại học Hồng Đức, Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại kho bạc Nhà nước và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức.

Ngày 04/8/2006

Chủ Tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 thành lập Trung tâm Giáo dục quốc tế trực thuộc trường Đại học Hồng Đức. Sứ mệnh Trung tâm hình thành với 2 chức năng và 8 nhiệm vụ cơ bản:

Hai chức năng cơ  bản:

1. Giúp Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh và Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức trong việc quản lý, điều hành thực hiện Đề án Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài theo Quyết định số 1677/2006/QĐ-UBND, ngày 15/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

2. Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác Quốc tế về đào tạo và nghiên cứu KHCN của trường Đại học Hồng Đức.

Tám nhiệm vụ xuyên suốt:

 1. Xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Đề án Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài báo cáo Hiệu trưởng trường ĐHHĐ và các cấp có thẩm quyền trình Chủ tịch UBND tỉnh; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Quản lý, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của học viên tại trường ĐHHĐ và các trường Đại học nước ngoài.

3. Nghiên cứu xây dựng, lựa chọn các chương trình đào tạo, phương thức đào tạo, đối tác liên kết, các hoạt động liên quan đến quá trình đào tạo trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch thực hiện đề án hàng năm; tìm kiếm các chương trình học bổng du học trong nước và Quốc tế để gửi học viên theo học.

4. Xây dựng, đề xuất và triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác Quốc tế về đào tạo, nâng cao năng lực giảng viên, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu về KHCN giữa trường ĐHHĐ với các trường Đại học, các tổ chức Quốc tế trong khu vực và trên thế giới theo phân cấp của Hiệu trưởng trường ĐHHĐ.

5. Quản lý lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm đúng qui định; tăng cường đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm, phát triển và mở rộng hợp tác Quốc tế về đào tạo.

6. Hợp tác với các trường đại học, các tổ chức Quốc tế tổ chức các hoạt động đào tạo ngoại ngữ, các khoá đào tạo ngắn hạn về chuyên môn và cấp chứng chỉ theo qui định.

7. Cung cấp các dịch vụ tư vấn du học, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, dự án hợp tác Quốc tế cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

8. Định kỳ 6 tháng hoặc khi có yêu cầu báo cáo Hiệu trưởng trường ĐHHĐ về tiến độ, kết quả thực hiện đề án  và các hoạt động khác của Trung tâm.

Để đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động của Trung tâm, ngày 13/12/2006, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3645/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình “Cải tạo sữa chữa, nâng cấp và tăng cường thiết bị kỹ thuật thực hiện đề án Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài”.

- Tổng mức đầu tư: 6 tỷ đồng (đã hoàn thành thủ tục và chuẩn bị đầu tư giai đoạn 1 đưa vào sử dụng cuối năm 2007: 3,5 tỷ đồng).

 Nguồn kinh phí cho hoạt động của Trung tâm Giáo dục Quốc tế chủ yếu  từ 3 nguồn sau:

- Ngân sách Nhà nước cấp trên cơ sở kế hoạch thực hiện Đề án Liên kết đào tạo với nước ngoài được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hàng năm.

- Kinh phí trường ĐHHĐ cấp cho việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các hoạt động Hợp tác Quốc tế về đào tạo và nghiên cứu KHCN được Hiệu trưởng trường ĐHHĐ phê duyệt hàng năm.

- Kinh phí thu từ các hoạt động dịch vụ đào tạo, tư vấn và nghiên cứu chuyển giao KH&CN.

Đến ngày 15/6/2016, Đề án Liên kết đào tạo với nước ngoài được tổng kết đánh giá 10 năm triển khai, theo đó đề án đã gửi đi đào tạo 202 học viên trong đó có 153 thạc sĩ, 27 Đại học và 22 tiến sĩ. Các học viên cho đến nay đa số đã về nước và làm việc trong các sở ban ngành, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. 80 học viên được tuyển về làm cán bộ, giảng viên của trường Đại học Hồng Đức. Đề án chính thức kết thúc nhiệm vụ gửi đi học viên đi đào tạo nước ngoài.

Kể từ thời điểm đó, Trung tâm bước sang giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng Trung tâm thành đơn vị sự nghiệp công lập đào tạo tiếng Anh chuẩn quốc tế, tham mưu cho trường Đại học Hồng Đức các chương trình hợp tác trong đào tạo NCKH có yếu tố nước ngoài góp phần xây dựng trường đại học Hồng Đức là cơ sở đào tạo đại học ngày càng có uy tín trong nước và trên khu vực ./.

 

Tập tin đính kèm