Bộ phận chuyên môn Trung tâm Giáo dục Quốc tế

05/09/2023
 

          Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202310/Images/brown-geometric-mens-fashion-instagram-post-4-20231019123545-e.pngMedia/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202310/Images/brown-geometric-mens-fashion-instagram-post-5-20231019124055-e.png                  

                ThS. Nguyễn Thị Thanh Tân                                                                                                              ThS. Đỗ Thị Sen                                         

 Giáo viên                                                                                                                                  Giáo viên               

Địa chỉ email: nguyenthithanhtan@hdu.edu.vn                                                                                   Địa chỉ email: dothisen@hdu.edu.vn 

 

Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202310/Images/brown-geometric-mens-fashion-instagram-post-1-20231019120722-e.pngMedia/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202310/Images/brown-geometric-mens-fashion-instagram-post-20231018104315-e.png

ThS. Lê Thị Bích Hằng                                                                                                                           ThS. Đỗ Ngọc Mai

Chuyên viên Quản lý đào tạo                                                                                                              Chuyên viên Quản lý đào tạo

Địa chỉ email: lethibichhang@hdu.edu.vn                                                                                          Địa chỉ email: dongocmai@hdu.edu.vn

Media/1004_hdu_viendaotaoquocte/FolderFunc/202312/Images/kt-20231205040412-e.jpg 

ThS. Hà Thị Huệ
Kế Toán
Địa chỉ email: hathihue@hdu.edu.vn